Regulamin konkursu Mikołajki 2020: Facebook, Instagram

1. Postanowienia ogólne

a. Organizatorem Konkursu „Mikołajki 2020” zwanego dalej „Konkursem”, jest Stomo Clinic, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kruczej 2a, dalej zwane „Organizatorem”.

b. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

c. Konkurs trwa od 4 grudnia 2020 r. do 6 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.

d. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora do dnia 10 grudnia 2020 r.

e. Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, reguluje warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i  Uczestników Konkursu.

f. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium RP, w serwisie Instagram. Serwis nie bierze udziału w organizacji konkursu i nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

g. Organizator ma prawo nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów Regulaminu.

h. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika, który łamie zasady Konkursu opisane w Regulaminie lub narusza przepisy prawa.

i. Organizator ma prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane do udziału w konkursie.

j. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

k. W razie wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

2. Uczestnicy Konkursu

a. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Facebook lub Instagram.

b. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

c. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3.  Zasady uczestnictwa

a. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  • posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram,
  • zapoznanie się z Regulaminem,
  • wykonanie zadania konkursowego.

b. Przystąpić do Konkursu można w czasie jego trwania.

c. Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

4. Zasady i przebieg Konkursu

a. Zadanie konkursowe polega na:

  • Opublikowaniu pod postem konkursowym na Instagramie komentarza w formie tekstu, zdjęcia lub filmu lub oznaczenie kliniki w relacji na Instagramie poprzez użycie znacznika @stomo_clinic

b. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę komentarzy, jednak  komentarze i/lub zdjęcia nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.

c. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję, wyłonioną przez Organizatora.

d. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni na profilu Organizatora, prowadzonym w serwisie Instagram.

e. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć i wpisów w serwisie społecznościowym Instagram, Facebook oraz na stronie internetowej www.stomo.pl.

5. Nagrody

a. Liczba nagród w konkur­sie jest określona w ogłosze­niu o Konkur­sie.

b. Po ogłoszeniu wyników Konkursu zdobywca Nagrody powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość mailową na adres administracja@stomo.pl.  Zgłoszenie  powinno nastąpić w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

c. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

d. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się podać na ich żądanie wymagane przez przepisy dane. Wartość podatku zostanie odprowadzona od właściwego urzędu skarbowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Przetwarzanie danych osobowych

a. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.

b. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i uregulowaniem ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem.

c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co w trakcie trwania Konkursu uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

7.  Reklamacje

a. Reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (liczy się data nadania reklamacji).

b. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

c. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Stomo Clinic, Wrocław ul Krucza 2a.

d. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres Uczestnika, składającego reklamację.

8. Postanowienia końcowe

a. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzyga sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

b. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: administracja@stomo.pl  Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych.

c. Regulamin zostaje udostępniony w serwisie Facebook i Instagram.

d. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres administracja@stomo.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.

e. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami ponosi Uczestnik Konkursu.

f. Organizator odpowiada za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.